Директор

Почетна / За нас / Директор

м-р Сунчица Поповска

Сунчица ПоповскаСунчица Поповска е родена 1961 година во градот Скопје. Има завршено виско образование на филозофскиот факултет, подругпа историја под универзитетот „Кирил и Методиј“ – Скопје и магистар по економија на Факултетот за туризам и манаџмент. Учесник на повеќе меѓународни проекти во Љубљана, Р.Словенија и Токио, Јапонија.

Работно искуство:
– Од 1985 – 2009 – професор во средни училишта Димитар Митрев, Арсениј Јовков, Цветан Димов, Јосип Броз Тито и Орце Николов.
– Од 2009 – денес – директор на СУГС Гимназија „Орце Николов“ – Скопје

Директорот е раководен орган на училиштето и е одговорен за законитост во работата на училиштето, се грижи за статусот и положбата на вработените, ја организира и ја раководи воспитно-образовната работа, самостојно донесува одлуки, го застапува училиштето пред надворешни лица.

Контактирајте ја канцеларијата на директорот

12 + 11 =

Директори на училиштето низ годините

1.Соколовска Олга, во 1955 год.

2.Јукиќ Бернарда, во 1956 год.

3.Петровиќ Љубо, од 1958 до 1964 год.

4.Гогушевска Нада, во 1965 до 1973

5.Шарац Јован, од 1974 до 1980 год.

6.Михајловска Елена, од 1981 до 1986 год.

7.Славенска Станка , 1986 до 1992 год.

8. Станковиќ Крстеска Мирјана, од 1992 до 1999

9. Китански Ѓорѓи , од 1999 до 2009 год.

10.Поповска Сунчица, од 2009 до денес.