Во прилог е објавен календарот за организација во учебната 2018/2019 за средното училиште СУГС “Орце Николов”.

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2018/2019 година.

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2018 година.

 Календар Организација 2018/19.pdf