Почитувани родители,

Ве молиме да го пополните овој прашалник кој се однесува на вашето мислење и ставови поврзани со планирање и организирање на воспитниот процес во време на криза предизивикана од Covid-19. Вашите одговори би ни помогнале да можеме поуспешно да се организираме и подготвиме за новата учебна година. Прашалникот е анонимен.

Одговарајте со обележување (кликање) на оној одговор кој соодветствува на вашиот став.

Ви благодариме!

Рокот за пополнување е 05.09.2020.