час

I смена

I

07.30 – 08.05

II

08.10 – 08.45

III

09.05 – 09.40

IV

09.45 – 10.20

V

10.25 – 11.00

VI

11.05 – 11.40

VII

11.45 – 12.20

VIII

12.25 – 13.00

час

II смена

I

13.00 – 13.35

II

13.40 – 14.15

III

14.35 – 15.10

IV

15.15 – 15.50

V

15.55 – 16.30

VI

16.35 – 17.10

VII

17.15 – 17.50

VIII

17.55 – 18.30

*Часот трае 35 минути плус 5 минути приклучување

*Големиот одмор е после втор час и трае 15 минути плус 5 минути приклучување