I 08.20 – 08.55
II 09.00 – 09.35
III 09.40 – 10.15
IV 10.40 – 11.15
V 11.20 – 11.55
VI 12.00 – 12.35
VII 12.40 – 13.15
VIII 13.20 – 13.55

*Часот трае 35 минути плус 5 минути приклучување

*Големиот одмор е после трети час и трае 20 минути плус 5 минути приклучување