Во етвининг проектот „Дигитална тура на 7 светски чуда“учествуваа вкупно 25 наставници и 189 ученици од 6 различни земји: Турција, Шведска, Португалија, Романија, Бугарија и Северна Македонија.

Од Гимназијата „Орце Николов“ учествуваа 19 ученици од прва година под менторство на професорките Јасмина Ивковска, Анастазија Белевска-Велчовска и Сузана Стојчевска.

Проектот  се реализираше во периодот  од  јануари до јуни 2021.

Во периодот на реализација на проектот реализирана е анкета со ученици и родители за согласност за учество во проектот, онлајн родителски средби, онлајн средби со координаторот и наставниците вклучени во проектот за консултации и насоки за работа, како и онлајн работни средби со учениците за предлози и насоки за подготовка, организација и реализација на сите активности и работа на проектот.

Цели на проектот се: запознавање на различни култури и споделување на културното наследство едни со други, создавање на општа свест за „историјата“ кај учениците и да се поттикнат да го истражуваат минатото, креирање назаеднички производи со заедничко работење на ученици од различни земји и учење преку дигитални алатки за веб 2.0., да се направи учењето потрајно работејќи со поттеми од проектот во кој се вклучени наставници од различни предмети и научни дисциплини.

Производите од проектот се изработени во комуникација и соработка со ученици и наставници – учесници од сите земји во проектот:

Дел од нашата работа:  

https://padlet.com/SuzanaS/w7e56nimhqo4

https://padlet.com/SuzanaS/9nq57mma256c

https://padlet.com/abvelcovska1/Bookmarks?fbclid=IwAR2MnAtTCRsyp2dluFIJ38vzxryNGmaA9j4v-X2Iv4HecRaYwwvT3llT9TE

Конечни производи од проектот:

– филм за 7 светски чуда во 3 дела:

1 дел:

https://www.youtube.com/watch?v=YOkYQlt8WLs&ab_channel=NevinSad%C4%B1kNevinSad%C4%B1k

2 дел: https://www.youtube.com/watch?v=YYkg4AH58Ng&ab_channel=NevinSad%C4%B1k

3 дел:

https://www.youtube.com/watch?v=l4_jFqdevrs&ab_channel=NevinSad%C4%B1k

-е-книга за 7 светски чуда

https://online.flippingbook.com/view/744837838/

https://www.yumpu.com/en/document/read/65677613/digital-tour-of-7-wonders-of-the-world

Дел од користените дигитални алатки и платформи во проектот:

https://www.mentimeter.com/, https://www.sli.do/, https://www.tricider.com/, https://www.educaplay.com/, https://www.emaze.com/

https://www.canva.com/ , https://www.genial.ly/, https://padlet.com/dashboard

https://flippingbook.com/, https://www.yumpu.com/en, https://www.youtube.com/

https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/online-meetings, https://meet.google.com/,https://www.whatsapp.com/, https://www.messenger.com/, https://www.viber.com/en/,https://zoom.us/,