Појаснување:

Учениците од реден број 1 до 91 се распределуваат во билингвалните англиски паралелки.

Останатите ученици се распределуваат во класичните (општи) паралелки.