ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ

опис датум термин
Прво пријавување преку електронско аплицирање на кандидатите 20.-25.06.2024 до 15:00 часот на 25.06.
Доставувањето на потребната документација во училиштето 20. и 24.06.2024

 

25.06.2024

07:00-17:00 часот

 

07:00-15:00

Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на огласната табла и веб страната на училиштето 26.06.2024

 

до 09:00
Доколку ИМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика, доколку со примена на основните критериуми за избор, на ранг-листата се појават поголем број  ученици од планираниот број со еднаков број на поени 28.06.2024  
Конечната ранг листа со резултатите, доколку ИМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика, ќе се објави на огласна табла на училиштето 28.06.2024  
Квалификационо тестирање по предметот АНГЛИСКИ јазик, односно ФРАНЦУСКИ јазик, доколку НЕМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 27.06.2024

 

10 часот
Објавување на резултатите од квалификационо тестирање по предметот АНГЛИСКИ јазик, односно ФРАНЦУСКИ јазик, доколку НЕМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика 28.06.2024 до 12часот
Квалификационо тестирање по предметот АНГЛИСКИ јазик, односно ФРАНЦУСКИ јазик, доколку ИМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 01.07.2024 10 часот
Објавување на резултатите од квалификационо тестирање по предметот АНГЛИСКИ јазик, односно ФРАНЦУСКИ јазик, доколку ИМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика 02.07.2024 до 12 часот

 

ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ, доколку има слободни места

опис датум термин
Второ пријавување преку електронско аплицирање на кандидатите, доколку има слободни места 01.-02.07.2024 до 15:00 часот
Доставувањето на потребната документација во училиштето 01.07.2024

 

02.07.2024

07:00-17:00 часот

 

07:00-15:00 часот

Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на огласната табла и веб страната на училиштето 03.07.2024 до 09:00
Доколку со примена на основните критериуми за избор, на ранг-листата се појават поголем број кандидати од планираниот број со еднаков број на поени, ќе се организира квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика 05.07.2024  
Објавување на конечната ранг листа со резултатите ќе се објави на година на огласна табла и веб страната на училиштето, доколку ИМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика 05.07.2024  
Квалификационо тестирање по предметот англиски јазик, односно француски јазик, доколку НЕМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 04.07.2024 во 10 часот
Објавување на резултатите на огласната табла и веб страната на училиштето од квалификационо тестирање по предметот англиски јазик, односно француски јазик, доколку НЕМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика 05.07.2024 до 12 часот
Квалификационо тестирање по предметот англиски јазик, односно француски јазик,  доколку ИМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 08.07.2024 во 10 часот
Објавување на резултатите на огласнатата табла и веб страната на училиштето од квалификационо тестирање по предметот англиски јазик, односно француски јазик, доколку ИМА квалификационо тестирање по наставните предмети мајчин јазик и математика 09.07.2024 до 12 часот