Според конечната ранг листа, 290 кандидати конкурирале на конкурсот за упис во прва година – прво пријавување во учебната 2024/2025 г.

Кандидатите од реден број 1, заклучно со реден број 285 се примени, кандидатите од реден број 286, заклучно со 289 се одбиени по основ на помал број на бодови бидејќи се пополнети предвидените места со конкурсот, ученикот со реден број 290 е одбиен по основ некомплетна документација.

Линк до конечна ранг листа

Комисија за упис на ученици во прва година СУГС Гимназија „Орце Николов“