Библиотека

Почетна / Услуги / Библиотека

Училиштето располага со библиотека со вкупен книжен фонд од 14.988 книги. Од нив, книжен фонд кој се состои од стручна литература за наставници: 800 книги.

Книжен фонд на библиотеката според јазик на издавање:

  • Македонски јазик: 13.700 книги
  • Српски јазик: 1060 книги
  • Англиски јазик: 124 книги
  • Француски јазик: 50 книги
  • Германски јазик: 30 книги
  • Албански јазик: 24 книги

Библиотекар: Виолета Тодоровска