Педагошко-психолошка служба

Почетна / Услуги / Педагошко-психолошка служба

Педагошко-психолошка служба со својата дејност реализира менторирање на работата на наставниците, соработка и советување на ученици и родители, организирање и реализирање ученички проекти и слично. Со својата аналитичко-истражувачка работа придонесува за унапредување на воспитно-образовниот процес,подобрување на условите за работа во училиштето и одржување на позитивната уцилишна клима во училиштето.

Драган Кртолица беше првиот педагог во училиштето. Денес оваа служба ја сочинуваат психологот Ана Попризова и педагогот Ангелина Стевковска Максимовска.