За нас

Почетна / За нас

Традиција

Постоиме веќе повеќе од 65 години.

Иновативни

Примена на најнови техники за настава.

Професионален кадар

Професионален и иновативен кадар кој е секогаш тука за вас.

Отворени за нови идеи

Секогаш отворени и подготвени за нови идеи.

Нашата мисија

Ние сме училиште со традиција, отворено за нови идеи кои поттикнуваат индивидуалност и креативност, дисциплина и култура во која се почитуваат етничките разлики, повисоки интелектуални способности и образование кое ќе одговори на животните предизвици и во градењето на здрава и чиста животна околина.

години

професори

ученици

Нашата визија

Нашата визија е да создадеме институција на професионален кадар, препознатлива по своите критериуми и принципи, за постигнување висок квалитет, одговорност и почитување на етничките и останатите човечки вредности.

Општи цели

 

 • стекнување знаења, вештини и способности
 • развивање свест за критичко прифаќање на општествените и социјалните процеси и појави
 • поттикнување критичко и креативно мислење
 • рационална и творечка примена на иновации и нови идеи
 • применети знаења
 • слобода на мислење
 • флексибилност и адаптибилност во креирање ставови
 • воспитување на лична одговорност
 • запознавање со личните права и обврски
 • развивање свест за заштита на природата и човековата околина
 • развивање на потребата за доживотно учење
 • подготвеност за промени

Посебни цели

 

 • подигнување на квалитетот на наставата
 • развивање свест за професионално усовршување на наставниот кадар
 • интеграција на ученикот во наставниот процес како творечки субјект
 • активна соработка со родителите
 • опремување на училиштето со современи наставни средства
 • збогатување на библиотечниот фонд со стручна педагошко- психолошка литература
 • подобри интерперсонални односи
 • утврдување предлог- мерки и други начини за постигнување на редовноста на учениците во наставата
 • подигнување на еколош ката свест кај сите структури во училиштето
 • самоевалуација на работата на училиштето интегриран пристап во наставата
 • подигање на свеста за справување со насилство
 • подигање на свеста за иновации и претприемништво во воспитно-образовниот процес
 • интензивирање на соработката со родителите (советување на родители)

Нашата химна

Едно е Орце

by Ристо Самарџиев | 60 години СУГС „Орце Николов“