Годишна програма

Почетна / За нас / Годишна програма

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СУГС Гимназија „Орце Николов“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Содржина

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

II. НАСТАВА

III. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИШТЕТО

IV. ПРОЕКТИ КОИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО УЧЕБНАТА 2018/19

V. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА ВО УЧЕБНАТА 2018/19

VI. РАКОВОДНИ, УПРАВНИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

VII. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

VIII. СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

IX. КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО