Годишна програма за работа во учебната 2021/2022 година

Почетна / За нас / Годишна програма

Содржина

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

II. НАСТАВА

III. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИШТЕТО

IV. ПРОЕКТИ КОИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО УЧЕБНАТА 2021/22

V. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА ВО УЧЕБНАТА 2021/22

VI. РАКОВОДНИ, УПРАВНИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

VII. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

VIII. СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

IX. КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО