ИКТ во наставата

Почетна / Настава / ИКТ во наставата

СУГС Гимназијата „Орце Николов“ поседува неколку специјализиран кабинети за настава опремени со СМАРТ – интерактивни табли. Интерактивната СМАРТ – табла им обозможува на професорите примена на нови и онвативни наставни техники. Примената на овој тип настава овозможува збогатување на образовниот процес со мултимедијални содржини, користејќи ги алтките кои доаѓаат заедно со специјализираниот софтвер наменет за оваа табла.

Гимназијата поседува 3 ИТ лаборатории секоја од нив опремена со 17 модерни компјутери со најсовремен иновативен и едукативен софтвер и брз оптичка интернет врска, со што се овозможува осовременување на наставниот процес и примена на интерактивни методи во процесот на постигнување знаење.

Гимназијата е целосно покриена со модерна брза жичана и бежична интернет мрежа (OrceNet).

Одговорни професори: Елена Ристеска, Кристина Ристовска и Викторија Доказа.