Завршни сметки

Почетна / За нас / Завршни сметки

Завршни сметки за 2023 година

Во секоја RAR датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
 • Биланс на состојба
 • Биланс на приходи и расходи
 • Посебни податоци
 • Структура на приходи

Завршни сметки за 2022 година

Во секоја PDF датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
 • Биланс на состојба
 • Биланс на приходи и расходи
 • Посебни податоци
 • Структура на приходи

Завршни сметки за 2021 година

Во секоја PDF датотека се наоѓаат 5 обрасци и тоа:
 • Биланс на состојба
 • Биланс на приходи и расходи
 • Посебни податоци
 • Структура на приходи по дејности
 • Даночен биланс за оданочување на добивка

Завршни сметки за 2017 година

Во секоја PDF датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
 • Биланс на состојба
 • Биланс на приходи и расходи
 • Посебни податоци
 • Структура на приходи

Завршни сметки за 2016 година

Во секоја Excel датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
 • Биланс на состојба
 • Биланс на приходи и расходи
 • Посебни податоци
 • Структура на приходи