Завршни сметки

Почетна / За нас / Завршни сметки

Завршни сметки за 2017 година

Во секоја PDF датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
  • Биланс на состојба
  • Биланс на приходи и расходи
  • Посебни податоци
  • Структура на приходи

Завршни сметки за 2016 година

Во секоја Excel датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
  • Биланс на состојба
  • Биланс на приходи и расходи
  • Посебни податоци
  • Структура на приходи