Почитувани ученици и родители,
Ве известуваме дека оцените за третото тромесечје од учебната 2019/2020 год. се достапни во електронскиот дневник.
Доколку имате некакви проблеми со увид во оцените, контактирајте ги класните раководители.
Останете во добро здравје и почитувате ги препораките за заштита!
Педагошко-психолошка служба