Учебна 2022/2

IV (четврта) година

Времетраење на класниот час и подигнување на учебници 7:30-9:00ч.

Клас Кабинет
IV 1 32
IV 2 18
IV 3 15
IV 4 21
IV 5 35
IV 6 31
IV 7 29
IV 8 28
IV 9 27

 

 III (трета) година

Времетраење на класниот час и подигнување на учебници 9:00-10:30ч.

Клас Кабинет
III 1 35
III 2 16
III 3 34
III 4 19
III 5 15
III 6 12
III 7 36
III 8 33
III 9 13

 

 II  (втора) година

Времетраење на класниот час и подигнување на учебници 10:30-12:00ч.

Клас Кабинет
II 1 8
II 2 13
II 3 33
II 4 29
II 5 16
II 6 34
II 7 28
II 8 17
II 9 15

 

I  (прва) година

Времетраење на класниот час и подигнување на учебници 12:00-13:30ч.

Клас Кабинет
I 1 21
I 2 29
I 3 32
I 4 28
I 5 17
I 6 13
I 7 37
I 8 5
I 9 38