„ВКЛУЧИ ГО ПРЕКИНУВАЧОТ“ е проект финансиран од програмата  Erasmus +, КА229,  соработка за иновација и размена на добри практики, кој трае две години, од 01.09.2019 до 31.08.2021.

СУГС Гимназија „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ е партнер во овој проект со уште две училишта, од Франција и Германија кое воедно е и координатор на проектот. Проектот се работи на француски јазик.

Теми на проектот: историја на производство на енергија, извори на енергија, совесно, одговорно добивање и употреба на енергијата, последици од активностите за животната средина, мерки за борба против загадување и климатски промени.

Веб:

https://fliptheswitch3.wixsite.com/monsite-1

Прашалник за ученици:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUkUsQLLOQCQ2JqAJt0F8c020qzeNNLrHesNYjZDpqAJL9Bw/viewform?fbclid=IwAR2sAwBTZ4frwGZb9UfjhtloV8CqtLiBNv5PdSWgdmleaat17zqTq-kA3TE

Координатор на проектот – Анастазија Б. Велчовска