ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

Општи одредби Препораките се однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во насока да се поддржи реализација на ефективна и ефикасна онлајн настава, да се обезбеди етичко однесување на наставниците и учениците за време на реализација на наставата од...

Проектни задачи

Алгебра Неравенство на прераспределување Англиски јазик Шекспир Англиски јазик Улогата на кралското семејство во Втората Светска Војна во Англија Англиски јазик Анализа на филмот Таксист Англиски јазик Анализа на ликовите од серијатаДоброто место Англиски јазик 13...