ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ

опис датум термин
Електронско аплицирање на учениците 20 јуни 2023 година до 24:00
Електронско аплицирање на учениците 21 јуни 2023 година до 15:00
Објавување на прелиминарната ранг листа на запишани ученици 22 јуни 2023 година до 09:00
Доставувањето на потребната документација во училиштето 22 јуни 2023 година од 12:00 до 19:00
Доставувањето на потребната документација во училиштето 23 јуни 2023 година од 07:00 до 19:00
Објавување на конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места 24 јуни 2023 година до 12:00 часот
Квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика, доколку со примена на основните критериуми за избор, на ранг-листата се појават поголем број  ученици од планираниот  број со еднаков број на поени 26 јуни 2023 година дополнително ќе биде објавен
Објавување на конечната ранг листа со резултатите од квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика 26 јуни 2023 година дополнително ќе биде објавен
Квалификационо тестирање по англиски јазик, односно француски јазик, доколку НЕМА квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 26 јуни 2023 година 10:00
Објавување на резултатите од квалификационото тестирање по англиски јазик, односно француски јазик 27 јуни 2023 година до 12:00
Квалификационо тестирање по англиски јазик, односно француски јазик, доколку ИМА квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 28 јуни 2023 година 10:00
Објавување на резултатите од квалификационо тестирање по англиски јазик, односно француски јазик 29 јуни 2023 година до 12:00

 

ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ, доколку има слободни места

опис датум термин
Електронско аплицирање на учениците 27 јуни 2023 година до 24:00
Електронско аплицирање на учениците 28 јуни 2023 година до 15:00
Објавување на прелиминарната ранг листа на запишани ученици 29 јуни 2023 година до 09:00
Доставувањето на потребната документација во училиштето 29 јуни 2023 година од 12:00 до 19:00
Доставувањето на потребната документација во училиштето 30 јуни 2023 година од 07:00 до 19:00
Објавување на конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места 1 јули 2023 година до 12:00
Квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика, доколку со примена на основните критериуми за избор, на ранг-листата се појават поголем број  ученици од планираниот  број со еднаков број на поени 03 јули 2023 година дополнително ќе биде објавен
Објавување на конечната ранг листа со резултатите од квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика 03 јули 2023 година дополнително ќе биде објавен
Квалификационо тестирање по англиски јазик, односно француски јазик, доколку НЕМА квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 03 јули 2023 година 10:00
Објавување на резултатите од квалификационото тестирање по англиски јазик, односно француски јазик 04 јули 2023 година до 12:00
Квалификационо тестирање по англиски јазик, односно француски јазик, доколку ИМА квалификационо тестирање по мајчин јазик и математика и доколку во вкупниот број на примени ученици, за билингвалните паралелки аплицирале поголем број кандидати од планираниот број 05 јули 2023 година 10:00
Објавување на резултатите од квалификационо тестирање по англиски јазик, односно француски јазик 06 јули 2023 година до 12:00