ЗА ТЕСТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА ПОТРЕБНО Е УЧЕНИЦИТЕ ДА ПОНЕСАТ: МОЛИВ, ГУМА, ПЕНКАЛО И ЛЕЊИР.