На објавената ранг листа примени се кандидатите од реден број 1 заклучно со реден број 251.

Кандидатите со реден број од 252 до 292 се одбиени.